Cyngor Celfyddydau Cymru | Maesyrhandir ar drywydd Gangsta Granny yn Theatr Hafren

Maesyrhandir ar drywydd Gangsta Granny yn Theatr Hafren

Nid ymweliad cyffredin a gafodd disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Maesyrhandir â Theatr Hafren, ond cyfarfyddiad â Gangsta Granny!

Cafodd Ysgol Gynradd Sirol Maesyrhandir grant Ewch i Weld i gymryd eu holl ddisgyblion CA2 (7-11 oed) i wylio Gangsta Granny yn Theatr Hafren.

Llythrenned ar gyfer dysgu hir-dymor

Bu'r ysgol yn darllen llyfrau David Walliams gan gydnabod y câi'r profiad newydd hwn effaith gadarnhaol ar ddysgu'r disgyblion yn y tymor hwy.

Cyn yr ymweliad ymgymerodd y plant â phrosiect Llythrennedd am y llyfr hwn; dysgasant am strwythur corfforol llyfrau a sut yr adeiledir llyfr: nodyn oddi wrth yr awdur; tudalennau teitl; strwythur y stori; ac yn y blaen.

‘Sut roedd y bobl wedi dianc o'r teledu?'

"Mae gwerth yr ymweliad theatr hwn yn anfesuradwy. I rai o'n plant dyma oedd eu profiad cyntaf o berfformiad byw. Gofynnodd un o'r plant, ‘Sut roedd y bobl wedi dianc o'r teledu?' Ysbrydolwyd y plant gan y profiad hwn a oedd yn gadarnhaol o safbwynt cymdeithasol a chreadigol."
– Uwch Gweinyddwr

Roedd adborth yr athrawon yr un mor frwd ag adborth y disgyblion, "Roedd rhieni un plentyn yn poeni y byddai ei anghenion arbennig yn peri bod yr ymweliad yn mynd yn ormod iddo. Ond perswadiais y rhieni i adael iddo ddod gan addo y cymerwn ef allan i ymlonyddu eto ped âi'n rhy gyffrous. Eisteddodd y plentyn, ei geg ar agor, ar ymyl ei sedd drwy gydol y perfformiad gan afael yn fy llaw, gwenu a chwerthin. Roedd yn hyfryd i'w weld."
– Athro

"Dyma'r diwrnod gorau erioed" – Disgybl

"Allwn ni fynd i'r theatr bob wythnos?" – Disgybl

"Dwi eisiau bod yn actor" – Disgybl
Maesyrhandir ar drywydd Gangsta Granny yn Theatr Hafren
Ewch i Weld

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245