Cyngor Celfyddydau Cymru | Llysgenhadon Cymru Greadigol 2016-2017: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2016-2017: Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Cynnwys

Croeso i Ddyfarniadau Cymru Greadigol

Partneriaethau Llysgenhadon Cymru Greadigol

Cofiwch siarad â ni cyn gwneud cais

Cyflwyno enwebiad ar gyfer dyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol

Ydych chi a'ch sefydliadau nawdd yn gymwys ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol?

Cofrestru a mewngofnodi, neu ddychwelyd a mewngofnodi

A yw’ch cynnig yn addas ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol?

Gweithio trwy’r ffurflen enwebu

Adran 1. Amdanoch chi

Adran 2. Eich cynnig

Adran 3. Am eich cynlluniau i gydweithredu

Adran 4. Datganiad

Adran 5. Atodiadau

Adran 6. Adolygu fy enwebiad

Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’ch enwebiad


Croeso i Llysgenhadon Cymru Greadigol

Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol. Galluogant hefyd sefydliadau o Gymru i gefnogi artistiaid ar y daith hon a meithrin lefelau uwch o gydweithio rhyngwladol.

Yr artist unigol a wna geisiadau i'r cynllun hwn am mai'r artist unigol a gaiff yr arian gennym ar ddiwedd y dydd. Serch hynny disgwyliwn i'r cais gael ei ddatblygu gyda sefydliad lletyol yng Nghymru (y partner 'enwebol'), un a gefnoga'r artist drwy'r broses - o'r cais hyd orffen y prosiect.

Mae’r dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol:

 • yn cydnabod llwyddiant sylweddol unigolyn ym maes y celfyddydau
 • yn codi proffil diwylliant Cymru y tu hwnt i Gymru
 • yn darparu cymorth ariannol er mwyn galluogi artistiaid i ddatblygu rhaglenni gwaith newydd newydd yng Nghymru a'r tu hwnt
 • disgwyl i'r artist estyn ei ymarfer cyfredol mewn ffyrdd newydd ac arloesol
 • galluogi partneriaethau rhwng sefydliadau Cymru a phartneriaid rhyngwladol i'w meithrin drwy gefnogi artist i greu gwaith newydd

Mae Llysgenhadon Cymru Greadigol yn agored i artistiaid sydd â phartneriaeth gref gyda sefydliad yng Nghymru sydd, yn ei dro, â pherthynas gyda sefydliad rhyngwladol. Mae'n bosibl eu bod yn gweithio mewn unrhyw faes o ymarfer celfyddydol proffesiynol ond rhaid iddynt allu arddangos cwblhau corff sylweddol o waith gydag enw da sefydledig yn eu maes. Agwedd genhadol y dyfarniad fydd ansawdd gwaith yr artist mewn cyd-destun rhyngwladol.

Rhaid i’r holl weithgarwch a gwaith sy’n gysylltiedig â dyfarniad y Llysgenhadon gael ei gwblhau erbyn Rhagfyr 2017. Mae hyd at ddau ddyfarniad o £25,000 ar gael. (Gall hyn gynnwys hyd at £2,000 i dalu am elfen gyfalaf sy’n ymwneud yn benodol â’r cynnig.)

Pryd mae’r dyddiad cau?

Dyddiad cau Llysgenhadon Cymru Greadigol fydd 5pm ddydd Mercher 7 Medi 2016.

Nôl i frig y dudalen


Partneriaethau Llysgenhadon Cymru Greadigol

Canolbwyntia grantiau Llysgenhadon Cymru Greadigol ar waith artist unigol. Fodd bynnag, mae’r cynllun yn gofyn i’r artistiaid dangos eu bod wedi meithrin partneriaethau cadarn â dau sefydliad nawdd, y naill yng Nghymru a’r llall y tu hwnt i Gymru. Gallai sefydliad nawdd fod yn ganolfan y celfyddydau, yn sefydliad addysg uwch, yn gorff cyhoeddus neu’n sefydliad dielw. Y disgwyl yw y bydd y noddwr yng Nghymru’n cyd-bartneru â sefydliad nawdd "o’r un fath" y tu hwnt i Gymru. Gall y noddwr hwnnw fod mewn rhan arall o Brydain neu Ewrop, neu mewn rhan arall o’r byd.

Nod y bartneriaeth â’r ddau sefydliad nawdd yw darparu llwyfan deinamig a chefnogol ar gyfer y gwaith y mae’r artist yn ei ddatblygu yn ystod cyfnod y dyfarniad, ac i hybu celfyddyd sy’n cael ei chreu a’i chynhyrchu yng Nghymru. Gall yr artist gychwyn y bartneriaeth hon os yw’n bwriadu cydweithio â sefydliadau nawdd penodol, neu gall un o’r sefydliadau, neu’r ddau, gyflwyno’r syniad i artist penodol.

Ni waeth sut y datblygir y bartneriaeth, mae'n rhaid bod ymrwymiad sylfaenol gan bawb i gydweithio er mwyn darparu cefnogaeth gilyddol, datblygiad a budd o'r gwaith artistig a'i hyrwyddiad yng Nghymru a'r tu hwnt.

Mae gan y sefydliad nawdd yng Nghymru ran hanfodol i’w chwarae yn y bartneriaeth hon. Mae'n gyfrifol am enwebu'r artist ar gyfer y grant drwy ei gefnogi'n weithredol - o ddatblygu'r ffurflen enwebu a'r wybodaeth ategol hyd orffen y gweithgaredd arfaethedig. Disgwyliwn hefyd i'r sefydliad hwnnw ymuno â'r artist i drafod y cynnig gyda ni.

Nôl i frig y dudalen


Cofiwch siarad â ni cyn gwneud cais

Os nad ydych eisoes wedi trafod Llysgenhadon Cymru Greadigol gyda Swyddog Datblygu neu Reolwr Portffolio, gellwch gysylltu â’n Swyddogion Gwybodaeth drwy e-bost: gwybodaeth@celf.cymru neu ar y ffôn: 0845 873 4900 (9am-5pm, ddydd Llun-Gwener).

Rhaid inni gael oddi wrthych ddisgrifiad byr o'r cynnig, CV yr artist a enwebir (neu ddisgrifiad o'i hanes o lwyddo'n artistig) a throsolwg byr o'r ddau sefydliad sy'n ymwneud â'r cynnig.

Os ydym o’r farn y bydd eich cynnig yn addas, cewch wahoddiad i gwrdd â Swyddog Datblygu a Rheolwr Portffolio am drafodaeth fanwl. Digwydd hyn naill ai mewn sesiwn Cymru Greadigol neu ar ffurf alwad ffôn Cymru Greadigol – dylai'r sefydliad lletyol yng Nghymru a'r artist a enwebir fynychu hyn. Mae’r rhain yn sesiynau y gellwch eu trefnu ymlaen llaw a gynhelir yn ein swyddfeydd/ar y ffôn ar y dyddiadau canlynol:

Swyddfa Bae Colwyn

 • Gwener 27 Mai 2016
 • Mercher 29 Mehefin 2016
 • Llun 25 Gorffennaf 2016

Swyddfa Caerfyrddin

 • Mercher 25 Mai 2016
 • Mawrth 28 Mehefin 2016
 • Mawrth 19 Gorffennaf 2016

Swyddfa Caerdydd

 • Iau 26 Mai 2016
 • Iau 23 Mehefin 2016
 • Gwener 1 Gorffennaf 2016
 • Iau 21 Gorffennaf 2016
 • Mawrth 9 Awst 2016

Rhaid inni gael y cynnig, CV yr Artist a disgrifiad byr o'r ddau sefydliad sy'n ymwneud â'r cynnig i'w hasesu am eu cymhwysedd cyn y gellir trefnu amser am sesiwn gyngor.

Ni allwn dderbyn cynigion newydd neu geisiadau am sesiwn gyngor ar ôl 15 Gorffennaf 2016.

Rhaid i holl sefydliadau lletyol yng Nghymru ac ymgeiswyr Llysgenhadon Cymru Greadigol drafod eu cynnig gyda swyddog Cyngor Celfyddydau Cymru neu Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru cyn dechrau ar eu ffurflen enwebu.

Wedyn cadarnhawn a ydych yn cael dechrau llunio eich enwebiad.

Yn sgil eich sesiwn gyngor a chael ein cytundeb y gellwch ddechrau ar eich enwebiad, gellwch siarad â swyddog Cyngor Celfyddydau Cymru a gofyn cwestiynau penodol ond ni roddwn sylwadau am ddrafftiau.

Mae pob cyngor a roddir drwy e-bost neu wyneb yn wyneb yn ystod y broses ymgeisio'n ddidwyll a chyda'r bwriadau gorau. Mae cystadleuaeth lem am y grantiau ac nid yw cael cyngor cadarnhaol neu anogaeth yn gwarantu neu'n awgrymu y cewch grant.

Nôl i frig y dudalen


Cyflwyno enwebiad ar gyfer dyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol

Rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl yn ei chael hi’n anodd cyflwyno ceisiadau am gyllid. Bob blwyddyn, cawn nifer fawr o geisiadau am gyllid ac yn anffodus, ni allwn gefnogi pob un. Mae hyn yn golygu taw’r cynigion gorau yw’r unig rai sy’n debygol o lwyddo.

Rydyn ni am i chi deimlo eich bod chi wedi cael cyfle i gyflwyno eich cynnig a’ch enwebiad yn y ffordd fwyaf darbwyllol bosibl. Bwriad y Canllawiau Enwebu a’r Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn yw eich helpu chi i lenwi ein ffurflen enwebu ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi cymaint o fanylion â phosibl i ni am eich gweledigaeth artistig a’ch cynlluniau creadigol. Bydd angen i chi ateb pob cwestiwn, felly peidiwch â defnyddio "Amherthnasol" os gwelwch yn dda.

Bydd ein system ar-lein yn eich tywys chi drwy’r ffurflen enwebu, ac mae dolenni i’r Nodiadau Cymorth Hanfodol ac i 'Cysylltu â ni' ar bob tudalen. Bydd hyn yn eich helpu chi i sicrhau bod eich enwebiad yn gyflawn. Pan fyddwch wedi cyflwyno’ch enwebiad, fe fydd yn ein cyrraedd ni ar unwaith a chewch neges e-bost i gadarnhau ei fod wedi dod i law. Byddwn ni’n anfon y llythyrau cynnig a’r templedi ar gyfer adroddiadau atoch yn electronig, a chewch gyflwyno’ch adroddiadau ar gynnydd ac unrhyw ddogfennau eraill ar-lein hefyd.

Nôl i frig y dudalen


Ydych chi a’ch sefydliadau nawdd yn gymwys ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol?

Ewch i www.celf.cymru a chlicio ar Ymgeisio am arian. Dewiswch Gymru Greadigol sy’n crynhoi’r grantiau sydd ar gael. Cliciwch y botwm Cychwyn cais.

Darllenwch y datganiadau cymhwyster i weld a ydych chi’n gymwys i gyflwyno cais a chliciwch i gadarnhau a ydych chi’n gymwys ai peidio. Os ydych chi’n gymwys, cewch glicio ar y ddolen i’r ffurflen enwebu ar gyfer dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.

I fod yn gymwys i gael ei ystyried, mae angen i’r artist a enwebir a’r ddau sefydliad nawdd ddangos eu bod wedi bodloni’r meini prawf canlynol.

Y meini prawf ar gyfer yr artist:

 • Rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru
 • Rhaid i chi fod dros 18 oed ac ni ddylech fod mewn addysg amser-llawn (mewn ysgol, coleg neu brifysgol)
 • Rhaid i chi fod yn gallu darparu tystiolaeth o’ch profiad o greu gwaith artistig i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd
 • Rhaid i chi ddeall egwyddorion Cyfleoedd Cyfartal (a bod yn gallu darparu tystiolaeth o ran sut rydych chi’n mynd ati i adlewyrchu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eich gwaith creadigol)
 • Ni fyddwch yn gymwys os ydych chi wedi torri amodau unrhyw gytundeb ariannol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru
 • Er eglurder, nid yw amod pum mlynedd Cymru Greadigol yn berthnasol i geisiadau Llysgenhadon Cymru Greadigol, am taw rhaglen ariannu wahanol yw hon.

Rhaid i’r sefydliad nawdd yng Nghymru gadarnhau:

 • Ei fod ynghlwm wrth un enwebiad yn unig ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol
 • Ei fod wedi bod mewn bodolaeth ers o leiaf 5 mlynedd a bod ganddo gyfansoddiad cyflawn
 • Nad yw’r sefydliad wedi torri amodau unrhyw gytundeb ariannol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru
 • Y gall ddangos ei fod yn bodloni’r holl feini prawf yr ydym yn eu pennu ar gyfer sefydliadau sy’n derbyn cyllid gennym.

Rhaid i’r sefydliad nawdd rhyngwladol gadarnhau:

 • Ei fod ynghlwm wrth un enwebiad yn unig ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol
 • Ei fod wedi bod mewn bodolaeth ers o leiaf 5 mlynedd a bod ganddo gyfansoddiad cyflawn
 • Nad yw’r sefydliad wedi torri amodau unrhyw gytundeb ariannol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

Nôl i frig y dudalen


Cofrestru a mewngofnodi

Os nad ydych wedi cyflwyno cais ar-lein i ni o’r blaen, y cam cyntaf yw creu cyfrif. Cliciwch ar y ddolen Cyfrif Newydd / New Account i gofrestru eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair. Y rhain fydd eich manylion mewngofnodi. Ar ôl cofrestru, cewch ddechrau llenwi’ch ffurflen enwebu.

Dychwelyd at ffurflen enwebu a mewngofnodi

Ewch i www.celf.cymru a chlicio ar Ymgeisio am arian. Dewiswch Cymru Greadigol. Cliciwch ar y botwm Wedi cychwyn cais yn barod? Mewngofnodi a pharhau a defnyddiwch eich manylion mewngofnodi (eich e-bost a’ch cyfrinair) i fewngofnodi. Dengys tudalen eich cyfrif eich holl geisiadau blaenorol a’r enwebiad hwn.

Nôl i frig y dudalen


A yw’ch cynnig yn addas ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol?

Rhestr gyfeirio fer i sicrhau’ch addasrwydd yw’r cam cyntaf ar bob ffurflen enwebu. Ticiwch y blychau priodol i ateb pob cwestiwn. I fod yn addas ar gyfer Llysgenhadon Cymru Greadigol, bydd angen:

 • I chi fod wedi trafod eich cynnig gydag un o Swyddogion Datblygu Cyngor Celfyddydau Cymru neu Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Rheolwr Portffolio. Dim ond clientiaid sydd wedi trafod eu cynnig gyda Swyddog Datblygu a Reolwr Portffolio (ac sydd wedi derbyn cadarnhad y gallent ymgeisio) gaiff wneud cais am Gymru Greadigol/Llysgenhadon Cymru Greadigol.
 • I’r cynnig ehangu eich arferion cyfredol mewn ffyrdd newydd (bod yn ychwanegol at eich arferion proffesiynol arferol.)
 • Iddo fod am gyfnod cyfyngedig. Trwy hyn rydyn ni’n golygu bod ganddo ddyddiadau dechrau a gorffen penodol, er y gellir newid y rhain gyda’n cymeradwyaeth ni
 • Iddo fod â dyddiad dechrau sy’n caniatáu digon o amser ar gyfer cyfnod o gynllunio manwl a pharatoi os dyfernir y cyllid. Ni all hyn ddigwydd cyn 1 Ionawr 2017.
 • Iddo gynnwys dim ond gweithgareddau nad ydynt wedi cychwyn eto, fel na chaiff ein cyllid ei ddefnyddio’n ôl-weithredol. Trwy hyn, rydyn ni’n golygu na ellir ystyried unrhyw gostau rydych chi naill ai wedi eu talu eisoes neu wedi cytuno i’w talu.
 • I 10% o gost y cynnig ddod o ffynonellau eraill, er enghraifft o’ch cronfeydd eich hun, o gyllid partneriaeth neu o gyllid cyfatebol. Ni allwn ariannu mwy na 90% o gost eich cynnig.
 • Iddo gael ei ategu gan dystiolaeth sy’n briodol i’ch crefft, sy’n disgrifio ac yn dangos gyrfa artistig sylweddol hyd yma sy’n cynnwys: profiad helaeth o greu gwaith artistig i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd; enw da cyson a pharhaus a gafwyd trwy adolygiadau beirniadol a chan gyd-artistiaid; arferion artistig sydd wedi datblygu ac archwilio ffyrdd o arloesi trwy gydol eich gyrfa; gwaith artistig arloesol sy’n chwarae rhan bwysig yn natblygiad eich maes, gellir dangos bod hyn wedi cael dylanwad ehangach ar eich crefft yn gyffredinol a’i fod yn cyfrannu at fywyd diwylliannol Cymru; a rhywfaint o brofiad o weithio yn eich crefft y tu hwnt i Gymru.
 • Bydd gofyn hefyd i chi gadarnhau eich bod chi’n deall ac yn derbyn bod angen cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ategol gyda’ch ffurflen enwebu, gan gynnwys Cyllideb y Cynnig, CV Artistig manwl, Ffurflenni Enwebu gan y ddau Bartner yn eich cynnig, ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal ac Esiamplau o’ch gwaith artistig. Ni chewch gyflwyno’ch enwebiad heb y wybodaeth yma.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae angen cyflwyno rhywfaint o’r wybodaeth ategol yma mewn ffordd arbennig. Yn adran 5 o’r ffurflen enwebu, gellwch islwytho ein templed Cyllideb Cynnig Llysgenhadon a’r ddwy Ffurflen Enwebu Partner. Cadwch y rhain ar eich cyfrifiadur er mwyn eu llenwi a’u canfod yn hwylus pan fo angen i chi eu hatodi a’u huwchlwytho. Ni chewch lenwi eich enwebiad heb y pedair dogfen dempled yma. Cewch chi ddewis pa fformat bynnag y dymunwch chi ar gyfer gweddill y wybodaeth ategol.

Rhaid cyflwyno yn y ffurflenni enwebu perthnasol bob ateb i gwestiynau'r ffurflen enwebu. Nid ystyrir unrhyw ffurflen a gawn sydd dim ond yn ein cyfeirio at ddogfen arall.

Nôl i frig y dudalen


Gweithio trwy’r ffurflen enwebu

Cewch lenwi’ch ffurflen enwebu yn y fan a’r lle, neu ei chadw a dychwelyd ati wedyn. Mae cryn gystadleuaeth am ein cyllid, felly mae’n bwysig sicrhau bod eich enwebiad yn gyflawn ac mor gynhwysfawr â phosibl.

Gall ein system ar-lein eich tywys chi trwy bob rhan o’r ffurflen enwebu, fel na fyddwch chi’n hepgor unrhyw fanylion. Cewch adolygu ac argraffu’r gwaith rydych chi wedi ei wneud ar y ffurflen eisoes, neu gallwch gadw eich sesiwn a dychwelyd ato wedyn. Cewch lenwi’r adrannau ym mha bynnag drefn y dewiswch chi, ond ni chewch wasgu’r botwm Anfon ac anfon yr enwebiad atom ni nes eich bod chi wedi llenwi pob Adran.

Nid yw’n anarferol i systemau ar-lein eich allgofnodi’n awtomatig ar ôl cyfnod penodol o segurdod (hynny yw, heb unrhyw glic ar y llygoden). Y ‘terfyn amser’ ar ein system ni yw 120 munud (2 awr), ond byddwn ni’n eich atgoffa 20 (ugain) munud cyn i hyn ddigwydd. Yn anfoddus, os cewch eich allgofnodi fel hyn, byddwch chi’n colli unrhyw wybodaeth nad ydych wedi ei chadw.

Mae gweddill y Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn yn dilyn rhifau’r adrannau a nodir ar y ffurflen enwebu.

Nôl i frig y dudalen


1. Amdanoch chi

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn am ychydig o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a’ch arferion creadigol. Mae’r cwestiynau’n hunanesboniadol.

Rydyn ni’n gofyn am gyfeiriad eich cartref a’ch manylion cyswllt. Os nad ydych chi wedi gwneud cais ar-lein o’r blaen, dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn. Pob tro y cychwynnwch chi gais newydd, bydd y manylion hyn ar eich ffurflen yn barod. Os ydych chi wedi gwneud cais ar-lein yn y gorffennol, cewch adolygu neu ddiweddaru eich manylion fel y dymunwch.

Rydyn ni’n defnyddio’r ymadrodd Prif Berson Cyswllt ar gyfer pob enwebiad. Chi yw’r person fydd yn delio â ni ar bob mater sy’n gysylltiedig â’r enwebiad, a chi fydd yn gyfrifol am oruchwylio neu reoli eich gweithgarwch. Felly chi fydd yn llofnodi neu’n cymeradwyo’r holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r enwebiad hwn ac yn ateb unrhyw ymholiadau. Byddwn yn ysgrifennu atoch (drwy e-bost) i roi gwybod i chi am ein penderfyniad, ac os byddwn yn cynnig grant i chi, eich llofnod (ysgrifenedig neu electronig) chi fydd ar y ffurflen derbyn grant. Chi fydd yn gyfrifol am anfon adroddiadau ar gynnydd atom ar yr adegau priodol, ac am anfon yr adroddiad terfynol atom ar pan ddaw’r gweithgarwch o dan sylw i ben.

Yn rhan o’n proses asesu, byddwn ni’n chwilio am dystiolaeth o brofiad helaeth yn eich crefft. Yn Adran 5 o’r ffurflen enwebu, byddwn ni’n gofyn i chi lanlwytho eich CV Artistig diweddaraf.

Nôl i frig y dudalen


2. Eich cynnig

Yn yr Adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi ddisgrifio eich cynnig i ni. Yn hytrach nag ateb cyfres o gwestiynau, rydyn ni’n gofyn eich bod chi’n ysgrifennu un datganiad manwl am y gwahanol agweddau ar eich cynnig. Nid yw trefn y datganiadau’n dangos unrhyw bwysoliad na gogwydd arbennig, a gallech chi benderfynu ymhelaethu ar rai agweddau yn fwy nag eraill, yn dibynnu ar natur a chwmpas eich cynnig.

Gan ddefnyddio hyd at 2,000 o eiriau, dywedwch sut mae eich cynnig yn cyd-fynd â’ch arferion cyfredol ym maes y celfyddydau:

 • Sut mae eich arferion artistig wedi datblygu dros gyfnod eich gyrfa? Sut mae eich arferion wedi dylanwadu ar eich ffurf ar gelfyddyd yn gyffredinol, a sut y mae hyn wedi cyfrannu at fywyd diwylliannol Cymru?
 • Disgrifiwch eich perthynas â’r ddau sefydliad nawdd, ac esboniwch pam fod eich bod am gydweithio’n agos â nhw i wireddu eich cynnig.
 • Sut mae eich cynnig yn mynd â chi y tu hwnt i’ch gweithgarwch artistig arferol? Sut bydd eich gweithgarwch arfaethedig yn eich helpu i gyrraedd eich nodau a datblygu eich arferion creadigol? Sut bydd hyn yn torri tir newydd?
 • Sut bydd eich cynnig yn cyfrannu at eich datblygiad creadigol yn y tymor hir? Pam ydych chi’n credu taw hwn yw’r adeg gorau yn eich gyrfa i wneud cais am ddyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol?
 • Disgrifiwch y gwaith rydych chi eisoes wedi ei gyflawni y tu allan i Gymru.

Bydd eich datganiad manwl yn rhan bwysig o’n proses asesu. Mae’n bwysig eich bod chi’n cynnwys tystiolaeth (er enghraifft dolenni i’r we, dyfyniadau, tystlythyrau) lle bo modd, naill ai o fewn eich testun neu gyda’r wybodaeth ategol y byddwch yn ei lanlwytho yn Adran 5 o’r ffurflen enwebu.

Nôl i frig y dudalen


3. Am eich cynlluniau i gydweithredu

Yn yr Adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi nodi rhai o’r ffeithiau a’r ffigurau sydd wrth wraidd eich cynnig. Mae’r ystadegau hyn yn rhan bwysig o’ch enwebiad. Byddant yn ein helpu ni i fonitro beth sy’n digwydd ar draws Cymru ac yn ein galluogi ni i adrodd ar yr effaith y mae’n harian yn ei gael.

Teitl y cynnig

Dywedwch wrthym beth yw enw’ch cynnig.

Dyddiadau’r cynnig

Dywedwch wrthym beth yw dyddiadau dechrau a gorffen eich cynnig. Dylai’r dyddiad dechrau fod pryd rydych chi’n disgwyl mynd i gostau, er enghraifft, pan fyddwch chi’n prynu deunyddiau neu’n llogi man gwaith. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd wedi cael ei gyflawni eisoes. Dylai eich dyddiad dechrau ganiatáu digon i amser i ni gyflawni ein hasesiad a chadarnhau ein penderfyniad, ac i chi gwblhau eich gwaith cynllunio, paratoi a chodi unrhyw arian pellach sydd ei angen arnoch os oes angen. Ni allwn dderbyn enwebiadau â dyddiad dechrau sy’n rhy fuan. Os byddwn ni’n dyfarnu grant, bydd y taliadau a’r adroddiadau ynghlwm wrth y dyddiadau dechrau a gorffen. Os oes angen diwygio’r rhain, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl gan roi’r rhesymau, fel y gallwn ni gadarnhau ein cytundeb.

Cyfanswm cost y cynnig a’r swm y gwneir cais amdano

Ni ddylai’r £25,000 rydych chi’n gofyn amdano fod yn fwy na 90% o gyfanswm cost eich cynnig. Daw gweddill y costau o'ch cyllid partneriaeth neu ar ffurf cymorth mewn da.

Iaith

Dywedwch wrthym ba iaith/ieithoedd y byddwch chi’n ei defnyddio/eu defnyddio wrth gyflawni eich gweithgarwch arfaethedig. Gofynnir i ni adrodd ar hyn yn aml. Dewiswch o’r ddewislen.

Ffurfiau ar Gelfyddyd

Mae’r ffurflen enwebu’n cynnwys dolen i’r Nodiadau Cymorth ar Ddiffiniadau o Ffurfiau ar Gelfyddyd ar ein gwefan a fydd yn eich helpu chi i lenwi’r adran hon. Cawn geisiadau mynych am wybodaeth am ba ganran o’n cyllid sy’n mynd ar ffurfiau penodol ar gelfyddyd, felly mae’n bwysig bod eich ffigurau (wedi eu crynhoi yn unol â’r cais) mor fanwl â phosibl. Wrth gwrs, gellir diwygio’r canrannau hyn ar ôl i chi gwblhau eich gweithgarwch arfaethedig.

Nôl i frig y dudalen


4. Datganiad

Yn yr Adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi ddarllen ychydig o wybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau o ran Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Mae hi’n bwysig eich bod chi’n deall sut y byddwn ni’n defnyddio ac yn storio eich gwybodaeth. A bydd angen i chi wybod hefyd beth i’w wneud os ydych chi’n credu bod unrhyw ran o’r wybodaeth yn fasnachol sensitif neu’n gyfrinachol.

Wedyn byddwn ni’n gofyn i chi gadarnhau nifer o ddatganiadau. Trwy roi tic yn y blwch, rydych chi’n llofnodi’r ffurflen enwebu’n electronig.

Nôl i frig y dudalen


5. Atodiadau

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi lanlwytho’ch holl ddogfennau ategol. Mae ein system ar-lein yn galw’r rhain yn atodiadau.

Mae’r atodiadau hyn yn orfodol, ac ni allwn dderbyn eich enwebiad hebddynt. Mae’r nodiadau isod yn esbonio’r gofynion hyn yn fanwl:

 • Eich CV Artistig diweddaraf (nid oes rhaid i hyn fod mewn fformat penodol – gweler isod)
 • Eich Cyllideb Cynnig Llysgenhadon (rhaid defnyddio ar dempled ".xls" ein cyllideb Cynnig Llysgenhadon wedi’i lawrlwytho) i’w llenwi mewn partneriaeth â’r sefydliad a fydd yn eich cynnwys
 • Ffurflen Enwebu eich sefydliad nawdd yng Nghymru (rhaid i hyn fod ar dempled ".doc" ein Ffurflen Enwebu – gweler isod)
 • Ffurflen Enwebu eich sefydliad nawdd rhyngwladol (rhaid i hyn fod ar dempled ".doc" ein Ffurflen Enwebu – gweler isod)
 • Eich Ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal (rhaid i hyn fod ar dempled ".pdf" ein ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal – gweler isod), ac nid yw’r staff asesu byth yn gweld y ffurflenni hyn – gweler isod
 • Tystiolaeth o’ch gwaith artistig (bydd y fformat yn dibynnu ar eich crefft – gweler isod)
 • Eich bywgraffiad a gwybodaeth arall a ofynnir amdano ar gyfer defnydd y wasg o bosibl (gweler isod).

Mae pob un o’r atodiadau gorfodol hyn wedi eu rhestru fel categorïau ar y gwymplen. Mae yna gategori Arall ar gyfer unrhyw wybodaeth ategol arall rydych chi am ei rhoi i ni, fel cadarnhad ysgrifenedig o gyllid partneriaeth arall er enghraifft. Mantais fydd cynnwys amserlen i'r cynnig yn eich enwebiad. Cewch ddefnyddio unrhyw gategori mwy nag unwaith os ydych am lanlwytho rhagor o atodiadau, neu unrhyw ddogfennau eraill.

Beth y mae angen i chi ei wybod am enwau ffeiliau a fformatau’r dogfennau

Rhaid i’r holl ffeiliau sy’n cael eu lanlwytho gynnwys eich enw yn enw’r ffeil. Dylid nodi bod yna derfyn o 60 MB ar gyfer ffeiliau a atodir.

Yn yr un modd â llawer o systemau ar-lein eraill, ni ellir lanlwytho ffeiliau â rhai estyniadau penodol i enwau’r ffeil (fel ".exe", ".com", ".vbs", neu ".bat"). Bydd ein system ar-lein yn rhoi gwybod i chi os na ellir derbyn math penodol o ddogfen neu fformat.

Dim ond dogfen ".xls" neu ".xlsx" fydd y categori Cyllideb Cynnig Llysgenhadon yn ei derbyn. Ni allwn dderbyn dogfennau ".numbers" neu ".pages" ond gall Apple iWorks allforio eu dogfennau mewn fformat ".xls" neu ".doc". Os ydych chi’n defnyddio meddalwedd swyddfa arall nad yw’n feddalwedd Microsoft, bydd angen i chi gadw neu allforio eich dogfennau i fformatau Microsoft cyn eu huwchlwytho.

Eich CV Artistig

Rhaid i bob enwebiad gynnwys CV Artistig manwl sy’n disgrifio’ch cerrig milltir a’ch prif lwyddiannau.

Rydyn ni am glywed am eich gyrfa fel artist a ble rydych chi nawr yn nhermau creadigol, felly dylai eich CV gynnwys gwybodaeth gyfoes am eich gwaith artistig, gan gynnwys arddangosfeydd, perfformiadau, addysgu, gwaith comisiwn, gwobrau a thystebau. Dylai gynnwys dolenni at unrhyw wefannau sy’n dangos eich gwaith artistig, sy’n rhoi tystiolaeth o’ch profiad neu lle mae adolygiadau beirniadol neu gan gyd-artistiaid.

Nôl i frig y dudalen


Cyllideb y cynnig Llysgenhadon

Rhaid cyflwyno’ch cyllideb ar y templed Cyllideb y Cynnig Llysgenhadon. Taenlen Excel (".xls") yw’r ffeil hon.

Dim ond Cyllidebau Prosiect sydd wedi’u harbed yn ddogfennau ".xls" neu ".xlsx" y bydd ein system ar-lein yn eu derbyn. Os nad oes gennych Microsoft Excel ar eich cyfrifiadur, mae nifer o atebion ar ffurf feddalwedd Cyfrifiadur Personol neu Mac ar gael ar y we, er enghraifft, Open Office. Dim ond un enghraifft yw hon, cofiwch. Ni all Cyngor Celfyddydau Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw feddalwedd a osodwch ar eich cyfrifiadur neu ei hislwytho o unrhyw wefan gan drydydd parti.

Mae lawrlwytho templed Cyllideb y Cynnig Llysgenhadon yn hawdd. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw ei gadw yn y ffolder berthnasol gan ddefnyddio’r gorchymyn ‘CADW FEL’. Cofiwch gynnwys eich enw yn enw’r ffeil newydd. Wedyn cewch ei rhannu â’ch sefydliadau nawdd.

Ar dempled Cyllideb y Cynnig Llysgenhadon, mae yna dudalennau (neu dabiau) gwahanol ar gyfer eich ffigurau Incwm a Gwariant, tudalen i grynhoi’ch Mantolen a thudalen â Rhestr Gyfeirio ddefnyddiol. Rydyn ni wedi mewnblannu fformwlâu i greu cyfansymiau, anogwyr defnyddiol eraill ac i helpu i sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli.

Fe welwch chi fod rhai o’r blychau ar y daenlen yn llwyd – gallwch osod eich testun a’ch ffigurau eich hunain yn y rhain. Mae rhai o’r blychau’n gofyn i chi ddewis o gwymplen. Ni ellir newid y blychau gwyn.

Darllenwch y nodiadau hyn yn ofalus cyn dechrau llenwi Cyllideb y Cynnig.

Sicrhau bod eich costau’n gymwys

Wrth lunio cyllideb eich cynnig, bydd angen i chi ystyried pa rai o gostau’r cynnig y gallwn ni eu cefnogi, a pha rai na allwn ni eu cefnogi. Rydyn ni’n galw’r rhain yn gostau cymwys a chostau anghymwys.

Ni all unrhyw restr fod yn hollol gynhwysfawr, ond mae pobl yn aml yn gofyn i ni pa fathau o gostau a allai fodloni’r gofynion:

 • Dyma rhai esiamplau o’r costau cymwys: eich ffi ar gyfer cyflawni’r gweithgarwch arfaethedig, y ffioedd ar gyfer unrhyw staff neu artistiaid llawrydd a gyflogir gennych, costau hyfforddiant a chostau cynhyrchu gan gynnwys deunyddiau.
 • Rydyn ni’n ystyried offer cyfalaf sy’n ymwneud yn benodol â’r cynnig hefyd, a gallwch ddefnyddio hyd at £2,000 o swm eich grant i gyfrannu at hyn. Bydd angen i chi ddangos sut y byddwch chi’n defnyddio’r offer yma yn ystod eich gweithgarwch ac ar ôl ei gyflawni. Bydd angen hefyd i chi ddarparu copïau o dderbynebion cyn y gellir talu’r arian perthnasol.
 • Rhaid darparu dadansoddiad o unrhyw gostau sydd gyfwerth â dros 5% o’r holl gostau cymwys.

A pha rai nad ydynt yn bodloni’r gofynion:

 • Dyma rhai esiamplau o gostau anghymwys: ffioedd cyfrifeg, costau bwyd, lluniaeth neu letygarwch, gwobrau, gweithgareddau codi arian, costau lansio, crysau T a nwyddau hyrwyddo eraill, rhoddion fel blodau, a thân gwyllt.
 • Ni allwn ystyried unrhyw gostau rydych chi eisoes wedi eu talu neu wedi cytuno i’w talu cyn ‘llofnodi’ eich ffurflen derbyn grant (hynny yw, costau "ôl-weithredol").
Sicrhau bod eich 10% o gyllid partneriaeth neu gyllid cyfatebol yn gymwys

Gall cyllid partneriaeth neu gyllid cyfatebol gynnwys:

 • Eich arian eich hun neu incwm a enillwyd, ond iddo ddod o ffynhonnell ar wahân i’r Loteri neu Gyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyfraniadau arian parod gan bartneriaid/cefnogwyr eraill (fel ffioedd)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (ond rhaid i’r rhain ddod o ffynonellau ar wahân i’r Loteri)
 • Mae cyfraniadau mewn da (fel cyfraniadau ar ffurf mannau ymarfer, amser stiwdio, amser gwirfoddolwyr neu offer) yn gymwys fel cyllid partneriaeth, ond ni all y rhain ddod o’ch adnoddau eich hun. Nid yw disgowntiau gan gyflenwyr yn gymwys.

Rhaid darparu tystiolaeth ysgrifenedig o’r holl gyllid partneriaeth neu gyllid cyfatebol (arian a chyfraniadau mewn da) a gewch gan bartneriaid/cefnogwyr wrth gyflwyno eich cais – lanlwythwch y rhain yn yr adran atodiadau o dan y categori Arall.

Paratoi cyllideb eich cynnig

Tudalen 1 – Y Fantolen

Y cyfan bydd ei angen i chi ei wneud ar y dudalen hon yw nodi eich enw a theitl arfaethedig eich cynnig. Caiff y ffigurau eraill eu diweddaru’n awtomatig.

Tudalen 2 – Incwm

Rhowch fanylion yr holl incwm a fydd yn helpu i dalu am eich gweithgarwch arfaethedig o dan y penawdau a roddir. Dylech ddweud wrthym ba ffynonellau incwm sydd wedi cael eu cadarnhau, a pha rai rydych yn gwneud cais amdanynt. Rhowch enwau’r holl bartneriaid ariannu. Defnyddiwch £oedd llawn yn unig. Os oes angen rhagor o linellau arnoch, defnyddiwch ran isaf y dudalen gan ddewis pennawd incwm ar gyfer pob llinell.

Cais am grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 • Mae’r ffigur o £25,000 yno’n barod i chi.

Eich arian eich hun

 • Gallai hyn gynnwys eich arian eich hun neu arian a enillwyd trwy waith blaenorol neu y byddwch yn ei ennill yn ystod oes y gweithgarwch arfaethedig.

Incwm a enillir

 • Rhestrwch unrhyw incwm y gallwch ddisgwyl ei ennill trwy’ch gweithgarwch arfaethedig - er enghraifft trwy werthu tocynnau neu trwy werthu catalogau/rhaglenni - a rhowch y manylion i ni, gan gynnwys unrhyw ragdybiaethau rydych chi wedi eu gwneud wrth bennu’r ffigurau hyn.
 • I ddangos lefel y manylder sydd ei hangen arnom, un esiampl fyddai pum perfformiad â chynulleidfa o 210 yr un, a hynny am £5 y tocyn = £5,250

Cyllid o ffynonellau eraill

 • Dylai hyn gynnwys manylion cyfraniadau ariannol eich holl bartneriaid/cefnogwyr ac unrhyw grantiau gan gyrff eraill (bydd angen darparu llythyrau o gefnogaeth gan bob un o’r darparwyr), ond nid Cymorth mewn da.

Cymorth mewn da

 • Amcangyfrifwch gost/gwerth unrhyw eitemau neu wasanaethau a gewch gan unigolion neu sefydliadau eraill – gan gynnwys eich sefydliadau nawdd – y byddai angen i chi dalu amdanynt fel arall. Mae’r rhain yn cyfrif fel incwm ar gyfer eich prosiect, ond ni allant fod o’ch adnoddau eich hun, ac ni allant fod yn ddisgowntiau gan gyflenwyr. Nodwch y manylion a gwerth y rhain, er enghraifft llogi lle gwaith am 6 diwrnod, a fyddai wedi costio £50 y dydd = gwerth mewn da o £300.
 • Rhestrwch bawb sy’n darparu Cymorth mewn da, gwerth eu cyfraniad, ac a yw hyn wedi cael ei gadarnhau ai peidio (mae llythyrau o gefnogaeth gan bob darparydd yn ffordd dda o ddangos hyn, a gellir lanlwytho’r rhain yn Adran 5 o’r ffurflen enwebu). Gan ddefnyddio’r un esiampl, gallai hwn fod yn llythyr gan y perchennog i gadarnhau taw £300 fyddai gwerth y cymorth.
 • Gweler uchod am fanylion pa gostau mewn da sy’n gymwys.

Ffynonellau incwm eraill

 • Dylech gynnwys incwm o unrhyw ffynonellau eraill yn rhan isaf y dudalen. Efallai y gallech gynnwys nawdd, rhoddion neu grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Eto, nodwch enw pob ffynhonnell, y swm a roddir, ac a yw’r incwm wedi cael ei gadarnhau ai peidio.

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch 'Cwblhau' i fynd nôl i dudalen y Fantolen, lle gwelwch gyfanswm eich incwm.

Efallai y byddwch chi am roi gwybodaeth fwy manwl i ni am eich cyllideb, neu ragor o fanylion am y rhagdybiaethau rydych chi wedi eu gwneud wrth ei pharatoi. Croeso i chi lanlwytho hyn fel dogfen Arall.

Tudalen 3 – Gwariant/Costau

Rhowch fanylion yr holl eitemau y byddwch chi’n talu amdanynt trwy eich gweithgarwch arfaethedig o dan y penawdau a roddir. Rhaid i’r holl gostau fod yn gymwys (gweler uchod). Os oes angen rhagor o linellau arnoch, defnyddiwch ran isaf y dudalen gan ddewis pennawd gwariant ar gyfer pob llinell.

(Ni allwn ystyried talu am gostau unrhyw sefydliadau nawdd nad ydynt yn rhai ychwanegol. Os yw’ch sefydliadau nawdd yn darparu amser staff (am waith marchnata neu dechnegol er enghraifft) neu unrhyw gymorth arall nad yw’n seiliedig ar arian parod o’u hadnoddau eu hunain, dylid rhestru’r rhain fel Cymorth mewn da ar y dudalen Incwm.)

Mae ymgeiswyr yn gofyn i ni’n aml pa lefel o fanylder sydd ei angen. Mae’r esiampl yma’n dangos y math o beth rydyn ni’n chwilio amdano:

Costau enghreifftiol

Llogi stiwdio @ £100 y dydd am 10 diwrnod

£1,000

Nwy i danio’r odyn am 6 mis yng ngham 5

£400

3 dawnsiwr @ £500 yr wythnos am un wythnos

£1,500

Ffi mentor am 12 diwrnod @ £200 y dydd

£2,400

Enillion amgen am 9 mis @ £1,500 y mis

£13,500

Costau’r gweithgarwch artistig

 • Rhestrwch eich ffi eich hun fel artist a ffioedd unrhyw artistiaid, ymarferwyr ac ymgynghorwyr eraill a fydd yn gweithio gyda chi yn ystod eich gweithgarwch arfaethedig, ac eithrio unrhyw un a fydd yn gweithio ar yr elfen Gynhyrchu neu unrhyw un sy’n darparu unrhyw fath o hyfforddiant
 • Rhestrwch gostau unrhyw ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch, ac eithrio unrhyw rai y bydd eu hangen yn benodol ar gyfer yr elfen Gynhyrchu.

Y costau cynhyrchu

 • Rhestrwch ffioedd a chyflogau’r artistiaid a’r ymarferwyr a fydd yn gweithio gyda chi a drosoch chi ar elfen Gynhyrchu eich gweithgarwch arfaethedig, er enghraifft, actorion, cerddorion, cyfansoddwyr, rheolwyr llwyfan, technegwyr, dylunwyr, cyfarwyddwyr, coreograffwyr a churaduron. Rhaid sicrhau eich bod chi’n defnyddio cyfraddau tâl safonol y diwydiant. Gallwch gael cyngor yn hyn o beth gan gyrff fel Equity, Undeb y Cerddorion, y Gymdeithas Rheoli Theatrau a’r Cyngor Theatrau Annibynnol.
 • Rhestrwch gostau’r ymarferion, amser stiwdio a llogi canolfannau/orielau, ynghyd ag unrhyw ddeunyddiau penodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer y Cynhyrchiad.

Costau Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

 • Rhestrwch ffioedd unrhyw ymgynghorwyr, hyfforddwyr neu fentoriaid a fydd yn eich cynorthwyo yn ystod eich gweithgarwch arfaethedig
 • Rhestrwch gostau unrhyw gyrsiau hyfforddi ffurfiol (neu raglenni hyfforddi a mentora) neu unrhyw ddysgu datblygiadol yr ydych chi’n ei gynnwys yn rhan o’ch gweithgarwch arfaethedig.

Costau teithio a chynhaliaeth

 • Dylech gynnwys yr holl gostau sy’n uniongyrchol gysylltiedig â chefnogi eich gweithgarwch arfaethedig yn uniongyrchol, er enghraifft costau teithio, cludiant, llogi cerbydau, llety a chynhaliaeth bob dydd (a elwir weithiau’n gostau per diem).

Prynu offer

 • Cewch gynnwys hyd at £2,000 ar ffurf cyfraniad at elfen gyfalaf sy'n ymwneud yn benodol â'ch cynnig, fel darn o offer y bydd angen i chi ei brynu er mwyn cyflawni'r gweithgarwch arfaethedig
 • Ar gyfer pob eitem sengl sy'n costio dros £500, dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan wahanol gyflenwyr ar gyfer offer sydd yn union yr un fath neu'n debyg iawn. Bydd y templed yn eich atgoffa i wneud hyn. Dylech ddewis y dyfynbris sy’n cynnig y gwerth gorau i’w gynnwys yng nghyllideb eich cynnig.

Costau marchnata a chyhoeddusrwydd

 • Rhestrwch y costau marchnata a hyrwyddo sy’n cefnogi eich gweithgarwch arfaethedig yn uniongyrchol, ac yn benodol yr elfen Gynhyrchu. Gallai’r rhain gynnwys ffioedd gweithwyr llawrydd sy’n cyflawni gwaith marchnata, dadansoddi data, rhestrau postio a chostau postio, cyfieithu, costau dylunio ac argraffu, postio electronig, diweddaru’r wefan a chostau e-farchnata.
 • Mae hi’n arbennig o bwysig eich bod chi a’ch sefydliadau nawdd yn dangos sut y byddwch chi’n adnabod ac yn denu cynulleidfaoedd i fynychu neu brofi’r elfennau Cynhyrchu.

Costau gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Os ydych chi’n cynhyrchu gwaith i'w gyflwyno i'r cyhoedd, rydym yn disgwyl i chi wneud eich gweithgarwch yn hygyrch i bobl anabl. Mae ein dogfen Lle Cyfartal yn amlinellu ffynonellau cyngor a chanllawiau ar arferion da i'ch helpu i ystyried sut y byddwch chi’n cyflawni hyn
 • Os ydych chi’n anabl, byddwn ni’n ystyried y costau hyn yn ychwanegol at gost y gweithgarwch artistig. Mae hyn yn golygu efallai y byddwn yn caniatáu i'ch cais fod yn fwy nag uchafswm y grant. Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn.

Costau gweinyddol (dim mwy nag 20%)

 • Rhestrwch gostau cynnal y cynnig nad yw’r cyllid arall yn talu amdanynt ac sy’n amlwg yn gostau ychwanegol. Cewch wneud cais am gostau cynnal ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser ac sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’ch gweithgarwch arfaethedig, fel cyflogi gweinyddwyr dros dro ar gyfer prosiect, talu staff ychwanegol a chostau ffonio, postio ac yswiriant penodol ar gyfer y prosiect.

Gwariant/Costau Eraill

 • Rhestrwch unrhyw gostau eraill nad ydynt yn perthyn i’r penawdau a nodwyd, a rhowch y manylion.

Gwerth y cymorth mewn da – dim terfyn uchaf

 • Mae cyfanswm y Cymorth mewn Da o’r dudalen Incwm yno i chi’n barod.

Arian Wrth Gefn – hyd at 5%

 • Dylech gynnwys swm o hyd at 5% (pump y cant) o gyfanswm cost eich cynnig hefyd i dalu unrhyw gostau annisgwyl (gelwir hyn yn arian wrth gefn fel arfer). Bydd y templed yn dweud wrthych os yw'ch ffigur yn rhy uchel.

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch Gorffen i fynd yn ôl i dudalen y Fantolen, lle gwelwch chi gyfanswm eich gwariant.

Efallai y byddwch yn penderfynu eich bod am roi gwybodaeth fanylach i ni am eich rhagdybiaethau wrth bennu'r ffigurau. Croeso i chi lanlwytho'r wybodaeth hon ar ffurf dogfen Arall.

Tudalen 4 – Y Rhestr Gyfeirio

Defnyddiwch y rhestr gyfeirio i'ch helpu i sicrhau eich bod chi wedi gwneud popeth sy’n angenrheidiol, er enghraifft dadansoddi unrhyw gostau sydd gyfwerth â dros 5% (pump y cant) o gyfanswm costau cymwys y cynnig.

Nawr gallwch gadw'r fersiwn derfynol a'i lanlwytho i'n system ar-lein pan fyddwch yn barod.

Nôl i frig y dudalen


Ffurflenni enwebu’r partneriaid

Rhaid i bob cais gynnwys dwy Ffurflen Enwebu, un yr un gan eich dau sefydliad nawdd.

Rhaid cyflwyno’r rhain ar y templedi Ffurflenni Enwebu y gellir eu lawrlwytho. Dogfennau Word (".doc") ar wahân yw’r ffeiliau hyn.

Os nad oes Microsoft Excel ar eich cyfrifiadur, mae nifer o raglenni meddalwedd ar gyfer PC a Mac ar gael ar y rhyngrwyd, er enghraifft, mae rhai ymgeiswyr wedi dweud wrthym fod Open Office yn gweithio’n dda, cyhyd â’ch bod chi’n cadw unrhyw ffeiliau ".ods" fel ffeiliau ".xls" cyn eu lanlwytho. (Dylid nodi taw enghraifft yn unig yw hwn; ni all Cyngor Celfyddydau Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw feddalwedd y byddwch yn ei llwytho ar eich cyfrifiadur neu’n ei lawrlwytho o wefannau trydydd barti.)

Mae lawrlwytho templedi ein Ffurflenni Enwebu yn hawdd. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw eu cadw yn y ffolder berthnasol gan ddefnyddio’r gorchymyn ‘CADW FEL’. Cofiwch gynnwys eich enw yn enw’r ffeil newydd. Wedyn cewch ei rhannu â’ch sefydliadau nawdd.

Nôl i frig y dudalen


Tystiolaeth o'ch gwaith artistig

Wrth gwrs, rydym yn awyddus i weld Enghreifftiau o'ch gwaith artistig. Rydym am sicrhau bod holl ymgeiswyr Llysgenhadon Cymru Greadigol yn cael yr un cyfle i lwyddo. Prin bod angen dweud y dylech gyflwyno'ch gwaith mewn ffordd sydd mor glir a phroffesiynol ag sy'n bosibl. Mae'n bwysig eich bod chi’n dewis eich gwaith yn ofalus ac yn cynnwys enghreifftiau o waith diweddar a gwaith cyfredol.

Yn dibynnu ar eich crefft, bydd angen i chi lanlwytho neu ddarparu'r dystiolaeth ganlynol:

 • Dawns, Drama a Syrcas: Recordiad o'ch gwaith (ag amser chwarae o hyd at 5 munud).
 • Cerddoriaeth: Recordiad o'ch gwaith (ag amser chwarae o hyd at 5 munud). Dylai cyfansoddwyr gynnwys sgôr o'r gwaith a berfformiwyd hefyd.
 • Celfyddydau Gweledol, Crefftau a Chelfyddyd Gymhwysol: 6-8 delwedd o waith diweddar (ag amser chwarae o hyd at 5 munud).
 • Llenyddiaeth: Darnau o waith a gyhoeddwyd (hyd at uchafswm o 5,000 o eiriau).

Eich bywgraffiad a gwybodaeth arall a ofynnir amdano ar gyfer defnydd y wasg o bosibl

Mae derbyn cyhoeddusrwydd cadarnhaol yn y cyfryngau am y celfyddydau yn bwysig i ni. Os cynigiwn ddyfarniad i chi bydd angen mynd ati’n unionsyth i baratoi ystod o waith cyhoeddusrwydd a deunyddiau i’r wasg ynglŷn â’r artistiaid a’r cynigion ar gyfer Sgyrsiau Cymru Greadigol. Gofynnwn i chi felly lanlwytho’r canlynol:

 • Bywgraffiad 200 gair
 • Disgrifiad o’r prosiect sy’n 200 gair
 • Llun pen ac ysgwydd (300dpi)
 • 4 llun o’ch gwaith (300dpi) gyda chapsiwn ar gyfer pob un ohonynt ac enw’r photograffydd y dylid ei gydnabod.

Nôl i frig y dudalen


Gwybodaeth ategol arall

Wedyn, cewch lanlwytho’r atodiadau eraill yr ydych am i ni eu hystyried, hyd at derfyn uchaf o 60 MB. Gall y rhain gynnwys ffeiliau sain, ffeiliau fideo, delweddau, astudiaethau achos, rhagor o lythyrau o gefnogaeth a chymeradwyaeth, a thystebau.

Mae'n darparu hyperddolenni i'ch gwaith creadigol neu i ddeunydd arall sydd ar gael ar-lein yn hawdd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw copïo’r dolenni llawn i un o’r dogfennau rydych yn eu hatodi.

Os ydych chi'n bwriadu cyflogi neu gomisiynu unrhyw artistiaid neu ymarferwyr unigol eraill, bydd angen i chi atodi CV Artistig neu CV Hyfforddi ar gyfer pob un.

Eitemau swmpus neu gopïau caled?

Rydyn ni’n annog pob ymgeisydd i lanlwytho eu holl wybodaeth, ond weithiau bydd yna eitem swmpus na ellir ei hanfon yn electronig, fel llyfrau, sgoriau neu gatalogau. Os oes angen i chi anfon copïau caled o'ch gwaith neu eitemau swmpus, dylech eu labelu nhw i gyd â’ch enw a’u cyflwyno i ‘Llysgenhadon Cymru Greadigol’, Cyngor Celfyddydau Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL yn ystod ein horiau swyddfa, sef 9.00pm i 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener, neu eu hanfon atom drwy’r post.

Dylid anfon unrhyw eitemau arbennig o werthfawr drwy un o'r gwasanaethau post/cludo lle mae'n rhaid llofnodi i gadarnhau bod eitem wedi cyrraedd.

Cysylltwch â’ch swyddog cyn cyflwyno’r dogfennau os ydych am holi am fformat a chydweddiad unrhyw ddeunydd gweledol. Peidiwch â chyflwyno deunydd neu waith celf gwreiddiol.

Os ydych chi am i ni ddychwelyd eich eitemau, dylech amgáu amlen bwrpasol â stamp a’ch cyfeiriad arni, neu cewch drefnu i’w casglu o’n swyddfa yn y dyfodol os oes angen.

Caniatâd Hawlfraint

Mae'r holl wybodaeth a ddarparwch sy'n perthyn i'ch syniadau creadigol gwreiddiol eich hun wedi'i diogelu gan eich hawlfraint eich hun. Rhaid i unrhyw un sydd am atgynhyrchu unrhyw ran o'r wybodaeth sicrhau eu bod yn cael eich caniatâd penodol cyn gwneud hynny.

I ofyn am gyngor o ran sut i amddiffyn eich hawlfraint a’ch hawliau eiddo deallusol, cysylltwch â’r Swyddfa Eiddo Deallusol ar 0300 300 2000 neu www.ipo.gov.uk.

Mae pawb o'n staff wedi'u rhwymo gan God Ymarfer Da Cyngor Celfyddydau Cymru o ran sicrhau cyfrinachedd a diogelu gwybodaeth swyddogol a gedwir yn gyfrinachol. Mae'r un amodau sy’n gysylltiedig â’r ddyletswydd gyffredinol i sicrhau cyfrinachedd yn berthnasol i unrhyw gynghorwyr y byddwn yn eu cynnwys yn y broses asesu hefyd.

Nôl i frig y dudalen


6. Adolygu fy enwebiad

Rydych chi wedi cyrraedd yr adran olaf.

Bydd ein system ar-lein yn dilysu eich cais ac yn dweud wrthych os ydych wedi hepgor unrhyw gwestiynau. Dyma’ch cyfle olaf i wneud yn siŵr eich bod chi’n hapus gyda’r datganiad rydych chi wedi ei ysgrifennu am eich cynnig, a’ch bod wedi atodi’r holl ddogfennau a gwybodaeth ategol rydych chi am i ni eu hystyried.

Bydd ein system ar-lein yn sicrhau bod modd i chi weld y copi gorffenedig o'ch enwebiad ar ôl i chi glicio ar y botwm i'w anfon. Cewch argraffu copi ar gyfer eich ffeiliau eich hun hefyd, ond peidiwch ag anfon y fersiwn papur atom ni.

Ar ôl ichi glicio’r botwm Anfon, cewch gydnabyddiaeth awtomatig drwy e-bost. Os na chewch chi neges gydnabod, edrychwch ar eich ffurflen enwebu eto a chliciwch Anfon eto.

Yn olaf, rydyn ni’n gobeithio y bu’r Canllawiau Enwebu a'r Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn yn ddefnyddiol i chi.

Anfonwch unrhyw adborth trwy e-bost i gwybodaeth@celf.cymru.

Pob lwc gyda'ch cais.

Nôl i frig y dudalen


Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’ch cais

Ar ôl y dyddiad cau, bydd aelod o staff yn dilysu eich cais, ac yn clustnodi swyddog asesu ar ei gyfer. Yn anffodus, weithiau mae enwebiadau sy’n dod i law sy’n rhy anghyflawn i ni eu hasesu’n iawn. Diffygion cyffredin yw Cyllidebau sy’n wallus heb ddigon o fanylion, Ffurflenni Enwebu anghyflawn, neu lythyrau o gefnogaeth nad ydynt yn cyfeirio at y cynnig ei hun. Rydym am i bob cais fod â’r cyfle gorau posibl o lwyddo, felly os nad yw eich enwebiad yn barod i’w asesu, byddwn ni’n ei ddychwelyd i chi, gan nodi’r prif ddiffygion.

Asesu a phenderfynu

Os yw’ch enwebiad yn gyflawn, bydd y swyddog asesu’n ystyried y ffurflen, yr atodiadau a’r holl wybodaeth ategol yn ofalus er mwyn nodi cryfderau, gwendidau a risgiau’r enwebiad. Ni fyddwn yn dod nôl atoch i ofyn am ragor o fanylion.

Caiff eich enwebiad ei ystyried ochr yn ochr â’r enwebiadau eraill mewn cyfarfod penderfynu ar draws y gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd, a fydd yn cynnwys ymgynghorwyr arbenigol, dan gadeiryddiaeth aelod o’r staff uwch. Trwy broses o asesu trwy gymharu, bydd y cyfarfod penderfynu yn cymeradwyo hyd at bedwar dyfarniad.

Byddwn ni’n defnyddio’r meini prawf canlynol fel sail ar gyfer ein proses asesu:

 • statws a hanes creadigol yr artist a enwebwyd
 • ymroddiad y sefydliadau nawdd
 • natur ddychmygus a chreadigol y cynlluniau ar gyfer cydweithredu
 • cyd-destun a pherthnasedd y gwaith arfaethedig i’r ddau sefydliad nawdd
 • ansawdd y gwaith arfaethedig ar gyfer cynulleidfaoedd/mynychwyr
 • y manteision y gallai’r dyfarniad Llysgenhadon Cymru Greadigol eu cynnig i’r artist
 • sut y bydd y cydweithredu arfaethedig a’r gweithgarwch celfyddydol a ddaw yn ei sgil yn cyfoethogi celfyddyd sy’n cael ei chreu yng Nghymru, yng Nghymru ei hun a’r tu hwnt.

Cael y canlyniad

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad cyn pen 10 wythnos waith ar ôl y dyddiad cau.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus fe gewch chi gynnig grant ffurfiol drwy e-bost (neu drwy'r post os ydym wedi cytuno i wneud hynny), a fydd yn cadarnhau lefel y grant ac unrhyw amodau ychwanegol (er enghraifft, cadarnhad ysgrifenedig o’ch cyllid partneriaeth). Bydd y cynnig yn cynnwys ein hamodau safonol ar gyfer grantiau, a’n gofynion achredu a brandio hefyd. Yn ogystal, byddwn yn adolygu eich gwybodaeth ariannol (gan gynnwys llif arian) ac yn darparu amserlen ar gyfer y taliadau. Bydd y cynnig grant yn dweud pryd y mae angen i ni gael adroddiadau ariannol neu weithgarwch gennych ac yn nodi a fydd angen bodloni unrhyw amodau ychwanegol cyn y gellir gwneud taliad.

Os na fydd eich cais yn llwyddiannus byddwn yn anfon llythyr atoch drwy e-bost (neu drwy'r post os ydym wedi cytuno i wneud hynny) gan esbonio'r prif resymau dros ein penderfyniad. Cewch drafod hyn gydag aelod o'n staff os dymunwch.

Dylid nodi na fydd ein penderfyniadau ynghylch Llysgenhadon Cymru Greadigol yn cael eu cyhoeddi i’r cyhoedd yn nigwyddiad Sgyrsiau Cymru Greadigol - bydd manylion pellach am hyn ar gael yn yr hydref.

Yn ystod eich cyfnod eich gweithgarwch ac ar ôl ei gwblhau

Trwy gydol cyfnod eich gweithgarwch Llysgenhadon Cymru Greadigol, bydd swyddog penodol o Gyngor Celfyddydau Cymru neu Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru ar gael i chi. Byddem yn eich annog i gadw mewn cysylltiad â nhw wrth i’ch gwaith ddatblygu.

Gallwn drefnu i swyddogion neu ymgynghorwyr fynychu gweithgareddau a digwyddiadau at ddibenion gwerthuso ansawdd. Byddem yn eich annog i e-bostio erthyglau o’r wasg, ac adolygiadau, tystlythyrau, delweddau a recordiadau atom ni. Gallwn ddefnyddio rhai o’r rhain yn ein cyhoeddiadau ac ar ein gwefan.

Byddwn ni’n gofyn hefyd eich bod chi’n anfon ‘llif arian’ atom sy’n nodi eich incwm a’ch gwariant fesul mis. Byddwn ni’n defnyddio hyn er mwyn cytuno ar amserlen talu addas gyda chi. Byddwn ni’n gofyn i chi ddiweddaru eich llif arian cyn i ni ryddhau pob taliad. Caiff rhandaliad y 10% olaf ei dalu ar ôl i’ch Adroddiad Terfynol ddod i law (gweler isod).

Ar ddiwedd cyfnod eich gweithgarwch Llysgenhadon Cymru Greadigol, byddwn ni’n gofyn i chi gyflwyno Adroddiad Terfynol. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth ariannol gan gynnwys eich holl gyllid partneriaeth, manylion y gweithgarwch a’r prif ganlyniadau, a’ch hunanasesiad o’i effaith gan ddangos sut y mae’r prosiect wedi cyflawni ei amcanion. Cewch wneud hyn ar-lein.

Nôl i frig y dudalen


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245